Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Katılımcı Kişisel Verilerinin Korunması ve Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Kurtköy, Tibet Üretim Tesisleri, Ankara Cd. No:344, 34906 Pendik/İstanbul adresinde bulunan Şirketimiz Tibet İth. İhr. ve Koz. San. A.Ş. (“ Şirket”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Şirket olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Tarafınıza ait isim, soyisim, e-posta adresi, adres verileri; Şirket’in kampanyayı düzenlemesi, şirket tarafından online olarak düzenlenen kampanyaya katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan işlemlerin yapılması ve icrası ve bu konudaki hukuki yükümlülüklerine yerine getirilmesi ve kampanyanın kazanılması halinde iletişimimizin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir. Detaylı olarak toplanan ve/veya işlenen kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rıza alınmasını gerektiren hallerde açık rızalarınız elektronik ortamda alınacaktır. Bu doğrultuda açık rıza beyanlarının toplanması üzerine, kampanya için oluşturulan site aracılığı ile elde edilen kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veriler işlenecek, hizmetlerimizin amaçları doğrultusunda yasal sürelerde saklanacak ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılacaktır. Ayrıca KVKK kapsamında, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşların yanı sıra adli makamlardır.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla kampanyanın düzenlenmesi için çalıştığımız şirketler, etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dâhil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımız başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Tibet İth. İhr. Ve Koz. San. A.Ş.’nin yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Tibet İth. İhr. Ve Koz. San. A.Ş standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Tibet İth. İhr. Ve Koz. San. A.Ş kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elektronik ortamda Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta, internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden toplanmaktadır.

6.Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre İle Tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7.Veri Sahibinin Hakları
Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,
● Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren imzalı dilekçeniz ile Kurtköy, Tibet Üretim Tesisleri, Ankara Cd. No:344, 34906 Pendik/İstanbul adresine kimlik doğrulama ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir; 0216 595 05 00 numaralı telefonları arayabilir; piknik@piknik.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta (PEP) adresinizle iletebilir. Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Add to cart